Priserna i nedan exempel är cirka priser och kan variera mellan olika företags former

FÖR

KR750Månad
 • Leverantörsfakturor 5st
 • Kundfakturor 5st
 • Kvitto 5st
 • Ingen anställd

PRISFÖRSLAG

KR2500Månad
 • Leverantörsfakturor 10st
 • Kundfakturor 10st
 • Kvitto 10st
 • 1-2 löner

KONTAKTA OSS

KR3500Månad
 • Leverantörsfakturor 20st
 • Kundfakturor 20st
 • Kvitto 20st
 • 2-3 löner

REDAN IDAG

KR6000Månad
 • Leverantörsfakturor 30st
 • Kundfakturor 30st
 • Kvitto 30st
 • 3-4 löner

GDPR

Behandling av personuppgifter
Den 25 maj 2018 som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU. Denna information är riktad till dig som är anställd hos någon av våra uppdragsgivare. Våra uppdragsgivare hanterar detta direkt i uppdragsavtalet.

Personuppgifter som vi behandlar
Maroni Redovisningsbyrå AB har fått i uppdrag att administrera din arbetsgivares lönehantering, bokföring och bokslut. De personuppgifter som vi behandlar så som personuppgiftsansvarig är uppgifter om namn, personnummer, adress, befattning, lön, skattetabell, arbetad tid, frånvaro, förmåner, utlägg och uppgifter om resor i tjänsten.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Maroni RedovisningsbyråAB hanterar personuppgifter som ett led för att leverera tjänster enligt avtal och att se till att våra uppdragsgivare följer bokföringslagen och annan lagstiftning.
Vårt berättigade intresse av att behandla dessa personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna utföra våra tjänster enligt avtal som t ex utföra bokföring och bokslut, betala ut lön i enlighet med arbetsgivarens avtal med anställda och att kunna rapportera de uppgifterna till olika intressenter (se nedan).

Varifrån inhämtas personuppgifter?
Uppgifter för bokföringen inhämtas från vår uppdragsgivare och de parter som uppdragsgivaren namnger. Personuppgifter avseende anställda inhämtas från den anställde och från arbetsgivaren. Alla uppgifter vi inhämtar om anställda erhåller vi via arbetsgivaren.

Vilka kan få tillgång till personuppgifter?
På Maroni kan endast de personer som är involverade i uppdraget komma åt personuppgifterna. Personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning så kallades personuppgiftbiträden.

Vi använder flera olika programvaruleverantörer som tillhandahåller redovisnings- och lönesystem. Syftet med behandlingen i de systemen är att utföra bokföring, upprätta bokslut samt att beräkna lön och hålla kontroll på lönerelaterade uppgifter som t ex semesterdagar. Exakt vilka program och leverantörer som vi använder framgår av vårt uppdragsavtal. För dig som anställd kan din arbetsgivare svara på vilka system som används.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter: arbetsgivare eller före detta arbetsgivare, skatteverket, försäkringskassan, försäkringsbolag, valcentraler, kronofogdemyndigheten, banker, fackförbund och statistikuppgifter till olika myndigheter.

Överföring till tredje land

Personuppgifter kan komma att behandlas av Maroni Redovisningsbyrå AB nätverksbyråer och annan som anlitas av Maroni Redovisningsbyrå AB i syfte att utföra de åtgärder som omnämns ovan på Maroni Redovisningsbyrå AB uppdrag; de kan vara baserade såväl inom som utanför EU/EES. Vid överföring av personuppgifter för behandling i ett land utanför EU/EES, som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå, ansvarar Maroni Redovisningsbyrå AB för att personuppgifterna omfattas av lämpliga skyddsåtgärder och på villkor att lagstadgade rättigheter för registrerade och effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga.

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Vi behandlar aldrig personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

För att våra uppdragsgivare ska uppfylla Bokföringslagen sparas personuppgifterna som krävs enligt lagen i sju år. Personuppgifterna kan även sparas under en längre tid av säkerhetsskäl eller för att kunna fullfölja avtal.

För att uppfylla lagkrav, eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara personuppgifter under en längre tid än ovan beskrivet.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, samt under vissa förutsättningar, ha rätt att begära rättelse, begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot var behandling.

Om du skulle ha några synpunkter avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge dessa till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utöver tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss
För att ändra dina personuppgifter ska du i första hand vända dig till vår uppdragsgivare (din arbetsgivare) som förmedlar den informationen till oss.

För mer information om GDPR, se Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Program och tjänster vi arbetar och sammarbetar i.  

Här kan du läsa Centsoft information om GDPR

https://centsoft.se/behandling-av-personuppgifter/

Här kan du läsa Vismas information om GDPR

https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/sakerhet/visma-gdpr

Här kan du läsa Wolters Kluwer om GDPR

https://www.wolterskluwer.se/support/gdpr-arbetet-hos-wolters-kluwer

Här kan du läsa Microsoft information om GDPR

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2017/02/15/get-gdpr-compliant-with-the-microsoft-cloud/#sm.0010os6561a1ud6wrgc2m3gwwlkuz

Här kan du läsa Adobe information om GDPR https://www.adobe.com/privacy.html

 

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS
Vi hjälper dig med redovisning på toppnivå, kontakta oss idag så kan vi boka ett möte.

KONTAKTA OSS